Veiligheid en milieu

Veiligheid van mensen en hun omgeving is een eerste prioriteit bij alle activiteiten van Catom. Catom hecht grote waarde aan het zorgvuldig naleven van alle voorschriften  op het gebied van veiligheid, milieu en
kwaliteit. Catom heeft hiervoor een eigen milieu- en veiligheidsbeleid. 

Bijmenging brandstoffen

Uiteraard voldoet Catom aan de wettelijke bijmengverplichtingen met betrekking tot biobrandstoffen; in 2022 een percentage van 17,90% (2021: 17,50%). Catom streeft ernaar hiervoor uitsluitend tweede generatie
(‘dubbeltellende’) biobrandstoffen te gebruiken en loopt daarmee vooruit op de wettelijke vereisten.

Reductie energieverbruik

In 2022 heeft Catom opnieuw stappen gezet in het reduceren van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot. De focus op ritplanning en stortgrootte motorbrandstoffen is voortgezet, mede door meer inzet van op afstand uitleesbare inhoud meetsystemen. Het vervoerde volume is in 2022 gestegen met 2,7% en de gemiddelde stortgrootte is gestegen met 3,9% (inclusief volume uitbesteed aan derden). In 2022 heeft een verdere analyse plaats gevonden van het wagenpark met een investeringsplan als resultaat en wordt voortgezet in 2023. De eerder gerealiseerde brandstofbesparing van 3,6% per gereden kilometer hebben we net als in 2021 ook in 2022 weten vast te houden. Door de groei binnen OK retail wordt er in dit onderdeel veel verbouwd en soms ook gebouwd. Hier wordt altijd gekeken naar de milieu impact die dit heeft. Dit gebeurt  al bij het ontwerpen, waar we bijvoorbeeld voor het verwarmen van een shop meestal over gaan van gas naar elektrische verwarming via de airconditioning. Ook wordt alle verlichting vervangen door LED en kijken we kritisch naar de koelinstallaties om deze te vernieuwen met betere koelmiddelen. Uiteraard wordt ook vaak de apparatuur zoals ovens vervangen voor nieuwe zuinigere versies. Een voorbeeld waar deze uitgangspunten bij elkaar komen is het in 2016 gebouwde tankstation Middelburg, dat energie neutraal is ontworpen en opgeleverd en waar tevens een laadinstallatie voor elektrische auto’s is geplaatst. Ook op het voorterrein van het tankstation is aandacht voor duurzaamheid met bijvoorbeeld zuinige luifelverlichting en zuinigere pompen. Het productaanbod speelt een belangrijke rol door op veel plaatsen AD-Blue beschikbaar te maken en het kunnen leveren van een moderne diesel, de OK Xdrive pure CO2 neutraal.

Duurzame brandstoffen

Voor klanten die een bewust beleid willen voeren op het gebied van milieubelasting  van brandstoffen heeft Catom GTL (Gas To Liquid) ter beschikking gesteld. GTL is een geavanceerde dieselvariant die leidt tot minder geur, minder geluidsoverlast en minder uitstoot van fijnstoffen. Omdat GTL vrij is van zwavel en aromaten en een hoog octaangehalte heeft, vindt er een schonere verbranding plaats. Catom heeft hiermee een unieke propositie. Daarnaast groeit de vraag naar HVO brandstof door onze klanten. HVO brandstof is fossielvrij, biologisch afbreekbaar, verlaagt de fijnstof en heeft een zwaveluitstoot van bijna 0 gr/km. HVO is in diverse mengverhoudingen met diesel te verkrijgen. Met 100% HVO brandstof kan tot wel 89% CO2 worden bespaard in de gehele keten. Beide producten zijn met name interessant voor grote gemeenten die streven naar een betere luchtkwaliteit in de binnenstad.

ISO14001 norm 2015 (milieumanagementsysteem) en VCA

In augustus 2021 hebben wij de hercertificering ISO 14001 en VCA* tegen de nieuwe norm (2017) succesvol doorlopen en beschikken dus over nieuwe  certificaten VCA en ISO 14001: 2015 op naam van OK Oliecentrale B.V. Alle vereiste interne audits en inspecties hebben in 2022 plaatsgevonden, alsmede de externe audits BRZO+, WABO en ISCC (voor opslag, transport en bijmengen van biobrandstoffen).

RI&E

De door ons uitgevoerde RI&E is in mei 2021 goed gekeurd door een daarvoor gecertificeerd extern bedrijf. In juni 2022 hebben wij het EED (Europese Energie Efficiency Richtlijn) eindrapport ontvangen wat door een daarvoor gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd met de belangrijkste conclusie dat concern breed kan gesteld worden dat panden goed geïsoleerd zijn, dat de meeste erkende maatregelen zijn genomen, en daar waar deze niet genomen zijn dit op korte termijn hersteld zal worden. In 2022 heeft er 1 milieu-incident plaatsgevonden en 1 incident met verwonding op een totaal aan leveringen van 104.068.(96.895 met eigen trucks).