Automatisering en opleiding

In 2023 werd opnieuw volgens plan geïnvesteerd in training en opleiding van medewerkers. De focus lag naast technische en commerciële opleidingen ook op het opzetten van een opleidingsprogramma voor OK Retail. Er is voortdurend aandacht voor training van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de audits die zowel intern als extern worden uitgevoerd op het gebied van veiligheid en milieu. In 2023 is verder geïnvesteerd in Retail specifieke software oplossingen en wordt er continue gewerkt aan procesoptimalisatie in het ERP systeem. Om belangrijke applicaties verder te verankeren in het IT landschap heeft Catom de eerste stap gezet in de ontwikkeling van low-code applicaties. De verdere ontwikkeling en gebruik van de Business Intelligence Tooling heeft geleid tot een aantal rapporten met belangrijke stuurinformatie.

Veiligheid en milieu

Veiligheid van mensen en hun omgeving is een eerste prioriteit bij alle activiteiten van Catom. Catom hecht grote waarde aan het zorgvuldig naleven van alle voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Catom heeft hiervoor een eigen milieu- en veiligheidsbeleid. De Catom groep heeft in het verslagjaar opnieuw stappen gezet in het reduceren van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot.

Bio bijmengen

Uiteraard voldoet Catom aan de wettelijke bijmengverplichtingen met betrekking tot biobrandstoffen; in 2023 een percentage van 18,9% (2022: 17,9%). Catom streeft ernaar hiervoor uitsluitend tweede generatie (‘dubbeltellende’) biobrandstoffen te gebruiken en loopt daarmee vooruit op de wettelijke vereisten. Catom heeft aanzienlijk geïnvesteerd om fysiek bijmengen van biodiesel in conventionele brandstoffen te realiseren in bijvoorbeeld het depot in Den Bosch. Catom heeft de mogelijkheid om biobrandstof bij te mengen bij aflevering, zowel landhandel via tankwagens als waterhandel via bunkerboten. Daarnaast investeren we in relevante kennis en resources en Catom PDM is sinds 2023 lid van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen.

Reductie energieverbruik

De focus op ritplanning en stortgrootte motorbrandstoffen is voortgezet, mede door meer inzet van op afstand uitleesbare inhoud meetsystemen. Het vervoerde volume is in 2023 gestegen met 9,7% (2022: +2,7%) en de gemiddelde stortgrootte is gestegen met 11,1% (2022: +3,9%) (inclusief volume uitbesteed aan derden). In dit boekjaar is het investeringsplan voor nieuwe Euro6 trucks goedgekeurd waarbij de leveringen van de trucks zullen plaats
zal vinden in 2024 en 2025. De in eerdere jaren gerealiseerde brandstofbesparing hebben we in 2023 weten vast te houden en verwachten in 2024 en
2025 met het nieuwe materieel een verdere besparing te kunnen realiseren.

Door de groei binnen OK Retail wordt er in dit onderdeel veel verbouwd en soms ook gebouwd. Hier wordt altijd gekeken naar de milieu impact die dit heeft. Dit gebeurt al bij het ontwerpen, waar we bijvoorbeeld voor het verwarmen van een shop meestal over gaan van gas naar elektrische verwarming via de airconditioning. Ook wordt alle verlichting vervangen door LED en kijken we kritisch naar de koelinstallaties om deze te vernieuwen met betere koelmiddelen. Uiteraard wordt ook vaak de apparatuur zoals ovens vervangen voor nieuwe zuinigere versies. Ook in het nieuw ontworpen OK Grand Cafe is er kritisch gekeken naar de juiste apparatuur in o.a. de keukens met betrekking tot het verbruik. Op het voorterrein van het tankstation is uiteraard ook aandacht voor duurzaamheid met bijvoorbeeld zuinige luifelverlichting en zuinigere pompen. Het OK Retail team volgt innovaties in het auto wassen, waardoor we met moderne apparatuur een besparing op water- en energieverbruik laten zien.

ISO, VCA, KIWA en overige certificeringen

In augustus 2021 hebben wij de hercertificering ISO 14001 en VCA* tegen de nieuwe norm (2017) succesvol doorlopen en beschikken dus over nieuwe certificaten VCA* en ISO 14001: 2017 op naam van OK Oliecentrale B.V.. Alle vereiste interne audits en inspecties hebben in 2023 plaatsgevonden, alsmede de externe audits BRZO+, WABO en ISCC (voor opslag, transport en bijmengen van biobrandstoffen). Per april 2022 is OK Oliecentrale B.V. KIWA gecertificeerd voor het installeren en onderhouden van bovengrondse tankinstallaties voor PGS klasse 3 en 4 en producten PGS 30. Daarnaast zijn we KIWA gecertificeerd voor controle, onderhouden en keuren van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties voor bovengrondse druk loze opslag van vloeistoffen. Hiermee kunnen we nog beter inspelen op de wens van de klant ten aanzien van de afleverinstallatie. Voor de mobiele brandstoftanks die vallen onder eigendom van OK Oliecentrale B.V. hebben we het onderhouden en keuren nu in eigen beheer.

RI&E

De door ons uitgevoerde RI&E is in mei 2021 goed gekeurd door een daarvoor gecertificeerd extern bedrijf. In juni 2022 hebben wij het EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) eindrapport ontvangen wat door een daarvoor gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd met de belangrijkste conclusie dat concern breed kan gesteld worden dat panden goed geïsoleerd zijn, dat de meeste erkende maatregelen zijn genomen, en daar waar deze niet genomen zijn dit op korte termijn hersteld zal worden. In 2023 heeft er 1 beperkt milieu-incident plaatsgevonden en 1 incident met verzuim op een totaal aan leveringen van 102.990 (89.264 met eigen trucks).

Duurzame brandstoffen

De vraag naar van klant staat centraal bij het productaanbod van Catom. De verkoop van duurzame producten wordt bevorderd en vormen een belangrijk onderdeel van de milieudoelstellingen. Voor klanten die een bewust beleid willen voeren op het gebied van milieubelasting van brandstoffen heeft Catom GTL (Gas To Liquid) ter beschikking gesteld. GTL is een geavanceerde dieselvariant die leidt tot minder geur, minder geluidsoverlast en minder uitstoot van fijnstoffen. Omdat GTL vrij is van zwavel en aromaten en een hoog octaangehalte heeft, vindt er een schonere verbranding plaats. Catom heeft hiermee een unieke propositie. Daarnaast groeit de vraag naar HVO brandstof door onze klanten. HVO brandstof is fossielvrij, biologisch
afbreekbaar, verlaagt de fijnstof en heeft een zwaveluitstoot van bijna 0 gr/km. HVO is in diverse mengverhoudingen met diesel te verkrijgen. Met 100% HVO brandstof kan tot wel 89% CO2 worden bespaard in de gehele keten. Beide producten zijn met name interessant voor grote gemeenten die streven naar een betere luchtkwaliteit in de binnenstad. In 2023 is Catom branded reseller geworden van Neste MY. Neste MY is een HVO in de meest pure vorm. In vergelijking met andere HVO’s heeft Neste MY het meest uitgebreide grondstoffen portfolio, uitstekende productiestabiliteit en zeer
goede koude eigenschappen.

Beperking uitstoot

Met de verbeterde OK X-Drive diesel blijven en worden verbrandings- motoren schoner, is er minder onderhoud nodig, verbetert het vermogen en verbruikt de motor tot wel 3% minder brandstof. OK X-Drive is geschikt voor alle bestaande diesel motoren en standaard verkrijgbaar aan de pomp. Jaar op jaar groeit het aandeel van OK X-Drive binnen het brandstof assortiment. Voor de bewuste dieselrijder bieden we op de OK tankstations OK X-Drive Pure Diesel CO2 neutraal aan. De uitstoot van dit volume compenseren wij vervolgens door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Binnen OK Retail breiden we het aantal AdBlue locaties verder uit op de tankstations verder uit en investeert Catom in distributie en productie mogelijkheden. AdBlue zorgt ervoor dat bij verbranding de schadelijke stikstofoxide wordt omgezet in stikstof en waterdamp. AdBlue is biologisch afbreekbaar.