Algemene voorwaarden Catom B.V. e.a.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Catom B.V., statutair gevestigd te Breda, KvK nummer 24287136, alsmede de tot haar concern behorende volgende besloten vennootschappen:

 • Catom Logistics B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, KvK nummer 24287135,

 • Witvoet Tankstation B.V., statutair gevestigd te Nieuw Amsterdam, KvK nummer 04070504,

 • Van Wifferen B.V., statutair gevestigd te Heino, KvK nummer 05062668,

 • OK Marine B.V., statutair gevestigd te Harderwijk, KvK nummer 08024011,

 • Stacey Olieproducten B.V., statutair gevestigd te Best, KvK nummer 17092724,

 • ShopPoint B.V., statutair gevestigd te Breda, KvK nummer 20115293,

 • DutchOil B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, KvK nummer 24343552,

 • Benzine Exploitatie Centrum ’t Gooi B.V., statutair gevestigd te Hilversum, KvK nummer 32051911,

 • L. van den Heuvel Aardolieprodukten B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, KvK nummer 34094526;

 • OK West B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, KvK nummer 36048283,

 • OK Oliecentrale B.V., statutair gevestigd te Breda, KvK nummer 64607712,

 • Catom Distribution B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, KvK nummer 24292715;

 • Rijmar Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd te Roermond, KvK nummer 13014029;

 • Rijmar B.V., statutair gevestigd te Roermond, KvK nummer 13016223;

 • Rijmar Exploitatie I B.V., statutair gevestigd te Roermond, KvK nummer 61704717;

 • Rijmar Exploitatie II B.V., statutair gevestigd te Roermond, KvK nummer 61704628;

 • Rijmar Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd te Roermond, KvK nummer 13014029;

 • Slurink Holding B.V., statutair gevestigd te Dordrecht , KvK nummer 23067998;

 • Service Centrum Lobith B.V., statutair gevestigd te Tolkamer, KvK nummer 09031218;

 • Slurink B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, KvK nummer 23015443;

 • Slurink Transport B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, KvK nummer 24451725;

Koper: de (rechts)persoon met wie verkoper een overeenkomst sluit of heeft gesloten of met wie verkoper ter zake in onderhandeling is;

Partijen: verkoper en koper tezamen;

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen partijen strekkende tot het leveren dan wel ter beschikking stellen van zaken door verkoper aan koper en/of het verlenen van diensten door verkoper aan koper en/of het verrichten van enige andere prestatie door verkoper ten behoeve van koper, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst;

Producten: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, bestellingen, bevestigingen, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door verkoper met een koper en worden geacht door koper te zijn aanvaard.
 2. De koper met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen verkoper en koper.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing door koper naar de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden geldt dan uitsluitend voor die betreffende overeenkomst en laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden van verkoper onverlet. Bij tegenstrijdigheid tussen voorwaarden prevelaren deze voorwaarden van verkoper.
 4. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
 5. Verkoper is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden aan koper toezenden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 6. Indien enig in deze voorwaarden opgenomen beding om welke reden dan ook nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
 7. Indien verkoper om welke reden dan ook in eerste instantie in een bepaald geval jegens koper geen beroep doet op enige bepaling van deze voorwaarden, verwerkt verkoper daardoor niet het recht om in een later stadium of in een toekomstig geval alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere bepalingen van deze voorwaarden te doen.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. Alle door verkoper uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door koper verstrekte gegevens en op de tijdens de offerte of aanbieding geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, lonen, belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostprijsbepalende factoren. Alle aanbiedingen en offertes zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen in de hiervoor genoemde prijsbepalende factoren, welke prijswijzigingen door verkoper aan koper kunnen worden doorberekend, ongeacht of de prijswijziging te voorzien was ten tijde van de aanbieding of offerte.
 3. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van verkoper, zoals prijzen en overige specificaties, is indicatief en aan wijziging onderhevig en bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in een overeenkomst.
 4. Verkoper kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of miscalculatie bevat.
 5. Alle door verkoper in offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en overige heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
 6. Alle door verkoper in offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn inclusief emballage, tenzij anders is vermeld. Emballage die niet in de prijs is inbegrepen, wordt in bruikleen verstrekt, blijft in eigendom van verkoper en dient door koper zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat aan verkoper te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan koper aan verkoper de kostprijs van nieuwe, vervangende emballage dient te vergoeden, een en ander onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding van koper te vorderen.

Artikel 4. Overeenkomsten: totstandkoming, wijziging en annulering

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer deze wordt bevestigd door verkoper. Een overeenkomst kan schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) en mondeling tot stand komen. Een begin van feitelijke uitvoering door verkoper brengt ook een overeenkomst tot stand.
 2. Een eventuele offerte van verkoper wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.
 3. Indien verkoper een overeenkomst sluit met twee of meer (rechts)personen is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van alle verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.
 4. Overeenkomsten met ondergeschikte werknemers zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid van verkoper binden verkoper niet voor zover ze niet door een vertegenwoordigingsbevoegde werknemer van verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Verkoper is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst over te dragen aan een tot haar concern behorende vennootschap of een derde.
 6. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Koper is gehouden de extra kosten verbonden aan een door hem doorgegeven afwijking, wijziging en/of aanvulling aan verkoper te vergoeden. Voor zover aangebrachte afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen tot gevolg hebben dat een levertermijn wordt overschreven, is dat geheel en al voor rekening van koper.
 7. Bij annulering van een overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van koper is koper verplicht tot vergoeding van alle door verkoper gemaakte redelijke kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor verkoper wegens de niet uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. Levering van producten: levertermijn

 1. Een door verkoper opgegeven levertermijn, die is vastgesteld in de verwachting dat er voor verkoper geen beletsels zijn om producten te leveren, geldt bij benadering en betreft geen fatale termijn.
 2. Bij overschrijding van een levertermijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een termijn van ten minste veertien dagen te worden geboden om alsnog te leveren.
 3. Overschrijding door verkoper van een overeengekomen levertermijn of nader door koper gestelde levertermijn geeft koper nimmer aanspraak op schadevergoeding en geeft koper nimmer het recht om enige op koper rustende verplichting niet na te komen, op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.
 4. Uitstel van een levertermijn op verzoek van koper kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper, onder de voorwaarde dat de eventueel aan het uitstel verbonden kosten volledig voor rekening en risico van koper blijven. In dat geval is de door verkoper aan koper te verstrekken kostenopgave bindend voor koper.

Artikel 6. Levering van producten: wijze van levering

 1. De levering van producten geschiedt op de wijze als door verkoper wordt bepaald. Indien koper producten op andere wijze wenst te ontvangen dan zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van koper.
 2. Het risico van opslag, laden, transport en lossen is steeds voor koper, ook als de overeenkomst tevens het transport van de producten door of vanwege verkoper omvat. In dat geval is de keuze van het vervoersmiddel en de route steeds aan verkoper. De eventuele vervoersplicht van verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de plaats die voor het door verkoper gekozen vervoersmiddel nog redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport dient koper zorg te dragen.
 3. Maten en gewichten zullen bindend volgens de bij de verkoper gebruikelijke methode worden vastgesteld. Aanduidingen van koper met betrekking tot de maximale inhoud van zijn tanks en het vloeistofpeil in zijn tanks, alsmede de daar van de daarin aanwezige zaken, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of ondeugdelijke aanduiding komen voor rekening en risico van koper. Ook eventuele schade en het verloren gaan van afgeleverde producten, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of disfunctioneren van peilstokken, peilschaal of overvulbeveiliging, komt voor rekening en risico van koper.
 4. Indien bij de aflevering van producten op verzoek van koper wordt afgeweken van de volgens verkoper te hanteren pompsnelheid komt alle daardoor veroorzaakte schade voor rekening van koper.
 5. Indien bij een levering gebruik wordt gemaakt van een bunkerboot, is koper verantwoordelijk voor de navigatie van het aldus gekoppelde samenstel door de gezagvoerder van het in opdracht van koper te bunkeren schip, alsmede voor de levering van de brandstof.
 6. Koper is te allen tijde verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze aan koper ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de producten voor rekening en risico van koper door verkoper worden opgeslagen. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. Na ommekomst van een termijn van veertien dagen is verkoper gerechtigd de opslag van de producten te staken en gestaakt te houden en met de producten te doen wat haar, als eigenaar, goeddunkt.
 7. Het is verkoper toegestaan de overeenkomst in gedeelten uit te voeren dan wel in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling per (deel)levering te verlangen.
 8. Een door of namens koper ondertekende ontvangstbevestiging geldt als dwingend bewijs van de ontvangst van de daarin vermelde producten.
 9. Koper is verplicht om onverwijld medewerking te verlenen aan een verzoek tot een, al dan niet van overheidswege, terugroepactie van geleverde producten. Elke partij draagt de eigen kosten die met betrekking tot het uitvoeren van een terugroepactie gepaard gaan.
 10. Indien de levering van een product (met uitzondering van rode diesel) inclusief accijns geschiedt, dan garandeert koper dat het product tot consumptie voor een motorrijtuig of machine in Nederland zal worden gebruikt en niet zal worden ingeslagen in een accijnsgoederenplaats noch buiten Nederland zal worden gebracht. Indien het product geen EN228 of EN590 betreft, overlegt koper, in aanvulling op het voorgaande en in verband met bewijsvoering voor de Nederlandse Emissieautoriteit, op eerste verzoek van verkoper voldoende bewijs – zoals door de Nederlandse Emissieautoriteit is vereist voor de creatie van hernieuwbare brandstofeenheden – dat het product is geleverd aan een motorrijtuig of machine in Nederland. Indien en voor zover koper de verplichtingen als genoemd in dit artikellid niet nakomt, zal koper alle door verkoper daardoor geleden schade, waaronder eventuele schade voortvloeiend uit het afschrijven van hernieuwbare brandstofeenheden, aan verkoper vergoeden.
 11. Indien de levering van een product geschiedt met gebruikmaking van een maandverklaring voor het verleggen van de accijnsaansprakelijkheid van verkoper naar koper, dan garandeert koper dat het product wordt uitgeslagen tot verbruik zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de accijns en dat het product tot consumptie voor een motorrijtuig of machine in Nederland zal worden gebruikt en niet zal worden ingeslagen in een accijnsgoederenplaats noch buiten Nederland zal worden gebracht. Verkoper is, bij gerede twijfel over het voorgaande, gerechtigd de nakoming van bovenstaande garanties te controleren en bewijs bij koper op te vragen. Koper is bereid om, op eerste verzoek van verkoper en in verband met bewijsvoering voor de Nederlandse Emissieautoriteit, een verklaring af te geven waaruit concreet blijkt dat het product is afgeleverd aan een motorrijtuig of machine in Nederland. Indien en voor zover koper de verplichtingen als genoemd in dit artikellid niet nakomt, zal koper alle door verkoper daardoor geleden schade, waaronder eventuele schade voortvloeiend uit het afschrijven van hernieuwbare brandstofeenheden, aan verkoper vergoeden. Voor zover koper hernieuwbare brandstofeenheden met gebruikmaking van de voornoemde maandverklaring van verkoper afneemt, is verkoper gerechtigd de levering van die hernieuwbare brandstofeenheden te weigeren indien koper niet of niet tijdig een getekende maandverklaring aan verkoper retourneert of als verkoper gerede twijfel heeft dat koper de verplichtingen als genoemd in dit artikel niet nakomt en koper deze gerede twijfel niet heeft weg kunnen nemen.

Artikel 7. Conformiteit en reclamaties

 1. Koper is, ongeacht de plaats van levering, verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de producten nauwkeurig te (laten) onderzoeken of de producten in alle opzichten – meer in het bijzonder: of de juiste producten zijn geleverd en of producten zowel wat hun kwantiteit als wat hun kwaliteit betreft overeenstemmen met de overeenkomst – aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Reclamaties dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij verkoper te worden ingediend en wel binnen acht dagen na levering van de producten en onder nauwkeurige opgave van de aard van de reclamatie. Wanneer koper niet binnen acht dagen op de juiste wijze reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden. Reclamaties ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gedane reclamaties worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Reclamaties ter zake van geringe, in de handel en de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in maat, gewicht, kwaliteit en dergelijke zijn niet-ontvankelijk.
 4. Geen reclamaties kunnen worden ingediend over producten die zich, bijvoorbeeld door vermenging, niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer kunnen worden onderzocht en/of op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier of voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is, gebruikt zijn. Indien een product zich, bijvoorbeeld door vermenging, niet meer in oorspronkelijke staat bevindt, of indien het product op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier is gebruikt, vervalt elke eventueel reeds ingediende reclamatie.
 5. Verkoper is slechts verplicht een ingediende reclamatie in behandeling te nemen wanneer de koper op het ogenblik van indiening van de reclamatie integraal aan al zijn bestaande verplichtingen jegens verkoper, uit welke overeenkomst dan ook voortspruitende en waaruit dan ook bestaande, heeft voldaan.
 6. Indien koper met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald tijdig en op de juiste wijze heeft gereclameerd, wordt verkoper door koper in de gelegenheid gesteld om het product ten aanzien waarvan gereclameerd is te onderzoeken. Mochten verkoper en koper niet tot overeenstemming komen, dan zal door verkoper een onafhankelijke deskundige worden aangewezen om het product te onderzoeken. Koper zal, op straffe van verval van de reclamatie, alle medewerking voor het onderzoek verlenen. Representatief zijn alsdan slechts de monsters en onderzoeksresultaten van de deskundige. De uitspraak van de deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van de deskundige komen voor rekening van de partij die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders wordt overeengekomen.
 7. Indien een reclamatie terecht wordt bevonden, is verkoper bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid koper te crediteren voor de waarde van het product.
 8. Een reclamatie geeft koper geen recht om betaling van de vordering van koper op verkoper op te schorten.
 9. Het staat koper niet vrij een product te retourneren voordat verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Slaat verkoper de geretourneerde producten op dan geschiedt dat voor rekening en risico van koper en kan hieruit geen goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid.
 10. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk twaalf maanden na tijdige en juiste melding van een reclamatie aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 8. Huur(koop) en bruikleen

 1. Ten aanzien van alle door verkoper aan koper in huur(koop) of in bruikleen te verstrekken materialen, installaties en dergelijke zullen verkoper en koper een huurovereenkomst/ bruikleenovereenkomst sluiten, waarin de essentialia van de huurrelatie/bruikleenrelatie zullen worden opgenomen.
 2. De in huur(koop) of in bruikleen te verstrekken materialen, installaties en dergelijke worden geacht in deugdelijke en onbeschadigde staat door koper te zijn ontvangen en koper dient de materialen, installaties en dergelijke na beëindiging van de huurovereenkomst/bruikleenovereenkomst derhalve in deugdelijke en onbeschadigde staat aan verkoper te retourneren, bij gebreke waarvan koper aansprakelijk zal zijn voor alle door verkoper geleden en te lijden schade. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:224 lid 2 BW uitdrukkelijk uit.
 3. Koper zal zich als goed huurder/huisvader gedragen. Koper is verplicht de materialen, installaties en dergelijke te laten verzekeren en te onderhouden, zulks na schriftelijke toestemming van verkoper. Alle kosten van verzekering, gebruik en onderhoud komen voor rekening van koper. Koper zal de materialen, installaties en dergelijke uitsluitend gebruiken voor de opslag en/of het verwerken van door verkoper geleverde producten. Het is koper niet toegestaan de materialen, installaties en dergelijke te vervreemden, met enig beperkt recht te bezwaren, onder te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 4. Indien koper in strijd met zijn verplichting voortvloeiend uit artikel 8.3 handelt, heeft verkoper het recht de huurovereenkomst/bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en zal koper aansprakelijk zijn voor alle schade en kosten van verkoper.

Artikel 9. Betaling

 1. Verkoper heeft te allen tijde het recht om, alvorens (verder) te leveren, (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van verkoper zal koper binnen acht dagen een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verrichten.
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats door automatische incasso van het verschuldigde bedrag door verkoper van het bij verkoper bekende bankrekeningnummer van koper, zulks direct na facturatie door verkoper. Bij betaling per automatische incasso staat koper er voor in dat hij over voldoende saldo geschikt. Indien onvoldoende saldo voor betaling aanwezig blijkt te zijn, is koper verplicht om binnen acht dagen na de factuurdatum te betalen door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van verkoper.
 3. Indien verkoper en koper geen automatische incasso zijn overeengekomen, dient betaling door koper binnen acht dagen na de factuurdatum te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van verkoper, tenzij partijen een andere betalingstermijn overeengekomen zijn.
 4. Klachten over een door verkoper aan koper gerichte factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij verkoper te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de factuurdatum en onder nauwkeurige opgave van de aard van de klacht. Klachten ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gerichte klachten worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Koper kan zich ter zake een betaling niet beroepen op enige vorm van verrekening of opschorting.
 6. Bij het uitblijven van volledige betaling binnen de fatale betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim. Als gevolg daarvan worden alle op koper openstaande bedragen direct en in zijn geheel opeisbaar en is koper de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over de openstaande bedragen. Koper is in geval van verzuim voorts alle redelijke kosten van verkoper ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. Verkoper baseert deze kosten op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 7. Door koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de facturen van oudste datum, een en ander ongeacht welke vermelding koper maakt bij diens betaling.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Verkoper heeft, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en een en ander met uitsluiting van enige verplichting tot schadevergoeding jegens koper, het recht de uitvoering van enige overeenkomst tot nader order op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd andere aan verkoper toekomende rechten, indien:
 • koper een verplichting uit enige met verkoper gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk, niet tijdig en/of niet volledig nakomt;

 • naar de beoordeling van verkoper gerede twijfel bestaat of koper in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst met verkoper tijdig, behoorlijk en/of volledig te voldoen;

 • sprake is van (een aanvraag tot) faillissement, (een aanvraag tot) surséance van betaling of (een aanvraag tot) schuldsanering van koper, dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van koper;

 • sprake is van beslaglegging op enig eigendom van koper.

 1. Indien een van de onder artikel 10 lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, zullen alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht

 1. Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan koper geleverde producten tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is, zulks met inbegrip van rente, kosten en/of schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Het is koper voor de duur van de voorbehouden eigendom niet toegestaan om de producten te vervreemden, met enige beperkt recht te bezwaren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 3. Verkoper is, op basis van het in dit artikel bepaalde en indien een van de onder artikel 10 lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten bij koper weg te (doen) halen. Koper zal hiertoe zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke medewerking verlenen. Indien koper zich niet aan het hiervoor omschreven gebod houdt, maakt verkoper zonder nadere ingebrekestelling aanspraak op een boete van € 5.000,00 per dag of gedeelte daarvan gedurende de periode dat overtreding van voormeld gebod voortduurt, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding van koper te vorderen.
 4. Wanneer verkoper zaken van koper onder zich heeft, is hij, indien een van de onder artikel 10 lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, gerechtigd deze zaken onder zich te houden totdat betaling van al hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is, zulks met inbegrip van rente, kosten en/of schadevergoeding, heeft plaatsgevonden. Verkoper kan alsdan de zaken aan een derde verkopen en de opbrengst in mindering doen brengen op de vordering van verkoper op koper.
 5. Ter verzekering van al hetgeen verkoper te eniger tijd van koper te vorderen heeft of zal hebben, verpandt koper al zijn rechten jegens zijn schuldenaren aan verkoper. Door de toepasselijkheid van deze voorwaarden verleent koper een volmacht aan verkoper om de rechten namens koper aan verkoper te verpanden en alles te doen wat dienstig is voor die verpanding. Zodra een van de onder artikel 10 lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, is verkoper bevoegd de schuldenaren mededeling te doen van de onderhavige verpanding. Koper is verplicht alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van verkoper onverwijld opgave te doen van alle namen en adressen van de schuldenaren van koper. Indien koper zich niet aan het hiervoor omschreven gebod houdt, maakt verkoper zonder nadere ingebrekestelling aanspraak op een boete van € 5.000,00 per dag of gedeelte daarvan gedurende de periode dat overtreding van voormeld gebod voortduurt, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding van koper te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade geleden door koper of derden ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door verkoper geleverde producten, uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 2. De aansprakelijkheid van verkoper is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar van verkoper in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende producten.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van een overeenkomst heeft ingeschakeld.
 4. Een aansprakelijkheidsstelling dient, op straffe van verval, schriftelijk bij verkoper te worden ingediend en wel binnen veertien dagen nadat koper bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden. Een aansprakelijkheidsstelling na voornoemde termijn en op andere wijze geuite aansprakelijkheidsstellingen worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk twaalf maanden na tijdige en op juiste wijze geuite aansprakelijkstelling aanhangig te worden gemaakt.
 5. Koper vrijwaart verkoper voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op verkoper zou kunnen rusten met betrekking tot door verkoper geleverde of te leveren producten. Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan verkoper te vergoeden.
 6. In geval van overmacht – waaronder wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) moeten worden gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, epidemieën, pandemieën, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, diefstal, vernielingen, rellen, oproer, (dreiging van) terroristische acties, stakingen, protestacties, blokkades, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij verkoper of toeleveranciers van verkoper door de overheid, brand- en stormschade, overlast door weersomstandigheden (zoals, doch niet uitsluitend, sneeuw, hagel, ijzel en wind), overstromingen, aardbevingen of andere (natuur)rampen, verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, boycots, (computer)storingen, bedrijfsongevallen, bovenmatig ziekteverzuim in het bedrijf van verkoper of andere stagnaties in het bedrijf van verkoper of in toeleveringsbedrijven van verkoper, alsmede een zodanige schaarste van producten – is aansprakelijkheid van verkoper uitgesloten.
 7. Tijdens overmacht is verkoper te allen tijde gerechtigd om de op haar rustende verplichtingen op te schorten, te wijzigen of te annuleren. Indien verkoper gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting, wijziging of annulering heeft koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen.
 8. Indien de periode van overmacht langer dan één maand duurt, is elk der partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien verkoper haar verbintenis reeds gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op evenredige betaling van de (ver)koopprijs.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde producten en geleverde diensten berusten bij verkoper. Koper verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht en zij zal de producten of diensten van verkoper niet verveelvoudigen, daarvan kopieën vervaardigen, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 2. Indien koper zich niet onder het onder lid 1 omschreven verbod houdt, maakt verkoper zonder nadere ingebrekestelling aanspraak op een boete van € 25.000,00 per dag of gedeelte daarvan gedurende de periode dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding van koper te vorderen.
 3. Dit artikel blijft ook na beëindiging van een overeenkomst, op welke wijze dan ook, van kracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 zijn nimmer van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een aanbieding of overeenkomst van of met verkoper zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zeeland–West-Brabant, locatie Breda, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Versie:1.2023